Misija

 

 

 

 

 

 

Najbolji među nama su oni koji su spremni da se

nesebično posvete stvaranju pravedne države i

boljeg društva pri čemu će napredak naše

domovine biti njihova jedina nagrada.

 

 

Osnivači političkog kluba »PRAVEDNA CRNA GORA«, na konstitutivnoj sjednici održanoj u Podgorici, donijeli su dana 21.05.2012. god. slijedeću:

 

 

ODLUKU

o osnivanju političkog kluba »Pravedna Crna Gora«

 

 

Član 1.

 

1.1. Osniva se politički klub pod nazivom »PRAVEDNA CRNA GORA« (u daljem tekstu: Klub) sa sjedištem u Podgorici.

1.2. Klub će djelovati na teritoriji Crne Gore i održavati prisne veze sa našim iseljenicima i dijasporom.

           

Član 2.

 

Klub je neformalno i otvoreno političko udruženje građana koje je posvećeno budućnosti Crne Gore, njenom pravednom ekonomskom i kulturnom razvoju, afirmaciji demokratske, odgovorne i poštene politike, kao i ostvarenju evropskih integracija, pravne države, građanskog i multietničkog društva i socio-liberalnih vrijednosti.

 

Član 3.

 

3.1. Osnivači Kluba na dan konstituisanja razvrstavaju se u članove Savjeta i Izvršnog odbora . 

3.2. Savjet je strateški organ dok je Izvršni odbor operativni organ Kluba. 

3.3. Savjet javno predstavljaju Kopredsjednici, dok Izvršni odbor javno predstavlja Predsjednik IO.

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu na dan donošenja.

 

 

 

 

DEKLARACIJA PRAVEDNE CRNE GORE

od 21.05.2012. god.

 

  • Kao slobodni i odgovorni građani posvećeni budućnosti i dobrobiti Crne Gore;
  • Odani državotvornoj ideji, vladavini zakona, pravednoj i demokratskoj zajednici, multietničkom društvu, evropskim i evroatlantskim integracijama;
  • Imajući na umu da su najbolji među nama oni koji su spremni da učine dobro za društvo i državu a da pritom odbiju nemoralne privilegije, nezaslužene i protivzakonite materijalne koristi;
  • Svjesni značaja izgradnje pravno uređene, ekonomski stabilne, moralne i odgovorne zajednice u kojoj će politika biti posao koji se obavlja u javnom interesu; 
  • Uvjereni da je vladajuća koalicija odgovorna za teško stanje u kojem se nalazi  Crna Gora, kao i da je svojom ukupnom postferendumskom politikom proizvodila probleme i pokazala nemoć pred brojnim institucionalnim, ekonomskim, socijalnim i društvenim nevoljama, uključujući razarajuću partitokratiju i endemski klijentelizam, nepotizam i    korupciju;
  • Ne prihvatajući mogućnost da reformatorsku i pravednu državnu politiku može voditi opozicija koja je beznadežno zarobljena u maglama populizma, strančarenja i tuđe političke ideologije;
  • Odlučili smo da, kao inicijatori i osnivači, potstaknemo razvoj nestranačkog, otvorenog, demokratskog i liberalnog političkog kluba pod nazivom »Pravedna Crna Gora« čije temeljne političke i društvene stavove javno saopštavamo u formi političke deklaracije.

 

(1) Za državotvornu i građansku Crnu Goru – protiv hegemonizma i diskriminacije

Država zasnovana na građanskoj demokratiji za nas nema alternativu. Slobodan građanin kao nosilac unutrašnje suverenosti mora biti odlučujući demokratski i politički činilac. Budućnost političkog sistema je neodvojiva od afirmisanja individualnih i kolektivnih sloboda i prava. Nacionalni, vjerski i kulturni identiteti moraju biti slobodni, ravnopravni i zaštićeni, usklađeni sa prirodom građanske i sekularne državne zajednice. Naš politički i društveni ideal je društvo oslobođeno od bilo kog oblika diskriminacije. Šovinizam, klerikalizam i velikodržavne ideje moraju biti društveno razobličeni i politički marginalizovani. Osporavanje i negacija crnogorskog istorijskog, nacionalnog, kulturnog  i duhovnog identiteta za nas je neprihvatljivo i ne može biti predmet političkih pogađanja. Mi nemamo rezervnu državu i zato Crnu Goru smatramo domovinom svih njenih građana, nezavisno od njihovih ličnih svojstava, nacionalne, vjerske ili kulturne pripadnosti.  

 

(2) Za građansku višestranačku  demokratiju – protiv partitokratske vladavine

Opredijeljeni smo za promjene političkog sistema zasnovanog na partitokratiji. Politička klasa je stvorila  uređenje koje odiše političkom i socijalnom diskriminacijom i marginalizovanim građaninom. Ubjedljiva većina građana je pretvorena u političke podanike i stranačke lojaliste, nasuprot stvarnim  državnim i društvenim interesima. Razgradnja takvog načina vladavine za nas postaje suštinski cilj. Ovo podrazumijeva transformaciju sistema u kojem profesionalni položaji zavise od znanja i rezultata a ne od partijske pripadnosti. To  uključuje sistemsko razvlašćivanje stranaka i suprostavljanje brojnim političkim privilegijama (zabrana dodjele stanova političkim funkcionerima, ukidanje političkih penzija, ukidanje sinekurističkih upravnih odbora u javnom sektoru, profesionalizacija drzavnih organa, razgraničenje političkih i profesionalnih funkcija itd.). Smatramo neophodnim reformu izbornog sistema koja bi omogućila da građani a ne stranački lideri odlučuju o redosljedu izabranih kandidata. Privrženi smo zaštiti prava manjinskih naroda kroz princip pozitivne izborne diskriminacije.

 

(3) Za vladavinu zakona – protiv slabe i korumpirane države

Politika posvećena uspostavljanju efikasne i funkcionalne pravne države predstavljaće naš nacionalni prioritet. Državni i lokalni organi su politizovani od strane vladajućih stranaka i u značajnoj mjeri su obilježeni nepotizmom, protekcionizmom, korupcijom i profesionalnom nesposobnošću. Zakonodavna vlast u velikoj mjeri donosi nekvalitetne i konfuzne zakone, svodeći proevropsku politiku na stotine nesistematizovanih, nedovršenih i neprimjenjivih propisa. Pritom, kontrolna funkcija parlamenta je pretvorena u stranačko i populističko nadgornjavanje bez realnih i korisnih rezultata. S druge strane, izvršna vlast je očigledno nesposobna da odgovori zahtjevima sistema koji bi trebao da se zasniva na vladavini zakona. Istovremeno, pravosudna vlast još uvijek nije očišćena od nedostojnog kadra i izložena je realnim preprekama (finansijskim, institucionalnim, pravnim, kadrovskim itd.) od strane  parlamentarne i izvršne vlasti što onemogućava postizanje standarda koji su nužni za izgradnju pravne države. Rezultati državnih vlasti u borbi protiv endemske korupcije su ispod svakog nivoa, dok je eliminacija organizovanog kriminala, često povezanog sa vlastima, sporadična i neubjedljiva. Zbog toga se zalažemo za donošenje proširenog antikorupcijskog zakona koji bi imao i retroaktivnu odredbu o ispitivanju porijekla imovine svih javnih funkcionera počev od 1990. godine. Takođe, tražimo dosljedno pravno suočavanje sa zločinima protiv čovječnosti koji su počinjeni na tlu Crne Gore u postjugoslovenskom periodu. Srednjoročni državni cilj, do ulaska u EU, mora postati stvaranje društva bez teških oblika privrednog i organizovanog kriminala. Time bi se otklonio apsurd raširene korupcije i kriminalizovanih socijalnih odnosa u društvu čije stanovništvo ne prelazi veličinu srednjeg evropskog grada. Pitanje uspostavljanja pravne države i sistema zasnovanog na vladavini zakona postaje primarni uslov društvenog i ekonomskog razvoja.

 

(4) Za otvorenu i inovativnu preduzetničku ekonomiju i javnu brigu nad prirodnim monopolima i resursima – protiv  vještačkog tržišta i dužničke ekonomske politike

Crnogorska ekonomija je siromašna, investiciono slaba, značajno nekonkurentna u odnosu na evropsko i regionalno tržište, opterećena javnim dugovima, visokom stopom nezaposlenosti, pritiscima od strane parazitskog javnog sektora, kao i štetno rukovođenim i promašenim  privatizacijama. Vlasti su stvorile neodrživ ekonomski sistem u kojem dominiraju javni fondovi i brojni budžetski korisnici, dok je realna ekonomija na ivici poslovnog opstanka i bez značajnijeg investicionog potencijala. Pošteni i regularni biznis se teško isplati i više je izraz težnje za ekonomskom slobodom nego što je u funkciji stvaranja kapitala koji bi otvarao nova radna mjesta i pokrenuo nacionalnu ekonomiju. Suština naše ekonomske politike ogledala bi se u podršci slijedećim mjerama: 1 – dugoročno stvaranje nacionalnog bogatstva kroz implementaciju koncepta održivog razvoja, primarno privlačenje srednjih i malih stranih investitora kroz kombinovane biznis povlastice, harmonizacije i integracije svih crnogorskih regija (oporavak i razvoj sjevera kao strateški ekonomski cilj), preduzetničke i informatičke kulture u obrazovnom sistemu, podsticanje zapošljavanja kroz multigranski privredni model (naučno-istraživački projekti orijentisani na domaći razvoj, zanatska i uslužna industrija, turizam, pomorstvo, savremena agro-industrija, poslovne usluge, aktiviranje hidro-energetskih i drugih energetskih potencijala, održiv razvitak saobraćajne infastrukture), stvaranje pravedne i stimulativne poreske politike i prihvatljivost razumnog državnog intervencionizma; 2 – značajno smanjenje javne potrošnje i redukcija brojnih državnih i regulatornih institucija (eliminacija parazitske budžetske ekonomije i stvaranje održive i efikasne admnistracije), revidiranje politike državnog zaduživanja i izdavanja državnih garancija za privatne kompanije; 3 – podsticanje domaćeg privatno-javnog partnerstva, stimulativno preduzetničko povezivanje naše dijaspore i iseljenika sa domaćom poslovnom zajednicom, očuvanje i povraćaj državnog vlasništva nad javnim dobrima i prirodnim monopolima; 4 – razvoj međunarodno konkurentnog socijalnog kapitala (podsticanje mobilnosti i kulture udruživanja poslovnih  interesa kroz zajedničke inovacije i ideje) i socijalnog dijaloga u cilju stvaranja produktivnih odnosa između rada i kapitala; 5 – definisanje pravičnog, jednostavnog i podsticajnog ekonomskog i radnog zakonodavstva koje bi omogućilo eliminaciju sistemske korupcije, netransparentnog i ilegalnog rada, favorizovalo pošteni biznis i rad i ujedno otvorilo pitanje pravnog suočavanja sa špekulativnim i sumnjivim privatizacijama i dekadentnim finansijskim tržištem.

 

(5) Za socijalno uravnoteženo društvo – protiv kapitalizma za povlašćene 

Crnogorsko društvo je pretežno siromašno i istovremeno opterećeno istorijski nezabilježenim klasnim razlikama. Skoro 80% domaćinstava u Crnoj Gori ima novčane prihode koji su manji od 600 eura mjesečno, što je niže od standardne potrošačke korpe. S druge strane, u rukama manje od jednog procenta stanovništva koncentrisano je veliko bogatstvo. Domaći tranzicioni kapitalizam se pretvorio u sistem za povlašćene i bogate, dok je ostatak stanovništva podijeljen na tanki i nestabilni srednji sloj i pretežno pauperizovane građane koji se bore sa nemaštinom i ekonomskim problemima. Takve okolnosti nas trajno motivišu da se založimo za politiku koja će dugoročno biti posvećena dominaciji srednje klase i eliminaciji raširenog siromaštva. Istovremeno, domaći bogataši i imućniji građani treba da budu dodatno oporezovani (porez na ukupno bogatstvo). Polazeći od socijalne politike koja proizilazi iz razumijevanja humanog društva, uvjereni smo da ona mora biti zasnovana na višoj minimalnoj zaradi i institutu socijalnog kartona na osnovu kojeg bi se konačno definisao broj socijalno izdržavanih građana. Istovremeno, mjesečni prihodi ranjivih društvenih grupa (penzioneri, lica sa invaliditetom, socijalni slučajevi), moraju biti usklađeni sa načelima socijalne države. Socijalna politika bi bila usmjerena na redukciju siromaštva kroz preduzetničke projekte, kao i na  formiranju mreže domova za smještaj starih i bolesnih osoba.

 

 

(6) Za društvo znanja i vrijednosti – protiv duhovnog i moralnog propadanja

Crnogorsko društvo, pod vođstvom i uticajem reformatorske državne politike, mora doživjeti  radikalan preobražaj. Naše društvo, osim formalne, nije još uvijek uspjelo da razvije odgovornu društvenu elitu koja bi znanjem, etikom i sposobnošću garantovala državni i društveni napredak. U tom smislu, nužna je afirmacija politike koja bi eliminisala sve oblike socijalnog sinekurizma (politički parazitizam, institucionalne apanaže), potcjenjivanje znanja i predanog rada i marginalizaciju kulturnog i kreativnog stvaralaštva. Pritom, ne smijemo zaboraviti da je crnogorsko društvo u posljednje dvije decenije doživjelo očigledan duhovni i moralni sunovrat, što se ogleda i u poremećenom sistemu vrijednosti koji ne može garantovati uspješan društveni oporavak. Kultura mora biti u središtu državne politike – u cilju duhovne i ekonomske valorizacije i istovremeno se mora podstaći proces stalne integracije kulturnih institucija i obrazovnog sistema. Nužno je energično sprječavanje devastacije i uništenja crnogorske i multietničke kulturno-istorijske baštine i arheoloških nalazišta koji svjedoče o istorijskim civilizacijama, baš kao što je neophodno uvođenje državno-pravnog svojinskog režima u dijelu najznačajnijih kulturno-istorijskih resursa. Temeljita rekonstrukcija obrazovnog sistema u cilju reafirmacije učiteljskog zvanja i stvaranja solidnog i obaveznog srednjoškolskog obrazovanja mora biti prvi krupan iskorak. Dalje, visoko obrazovanje mora biti iznova reformisano i to na način što će se izvršiti transformacija državnog univerziteta u ustanovu koja proizvodi autoritet, znanje, razvija primjenjive naučno-istraživačke projekte i nije podložna destruktivnoj komercijalizaciji.  Studiranje mora prestati da bude dio socijalne politike, već visoko obrazovanje mora imati za cilj stvaranje međunarodno konkurentne društvene i stručne elite. Javni zdravstveni sistem mora biti rekonstruisan na način koji će bez suvišne birokratizacije omogućiti efikasnu i kompetentnu zaštitu pacijenata, kao i razvitak svih oblika zdravstvene zaštite koji mogu biti isplativi i svrsishodni. Privatni zdravstveni sistem mora biti inkorporiran u sistem javnog zdravlja. Zdravstveni sistem treba da bude baziran na filozofiji preventivnog tretiranja zdravlja, što na širem obrazovnom nivou uključuje koncept društvene afirmacije amaterskog i rekreativnog sporta.

 

(7) Za prevladavanje društvenih podjela i uspostavljanje stabilne zajednice

Pretežni dio političke elite koji vlada preko dvije decenije, uz podršku dijela opozicije, najodgovorniji je za destruktivne podjele koje pogađaju crnogorsko društvo, kao što su: 1. oštro socijalno i klasno raslojavanje koje se ogleda u siromašnoj većini, ranjivom srednjem sloju i   ultra-bogatoj manjini; 2. ekonomsko raslojavanje i propadanje koje se naročito vidi u propalim privatizacijama, rastućem regionalnom raskoraku i zaostajanju sjevera naše države; 3. politička diskriminacija i  pravna nejednakost što se pokazuje u svakodnevnoj stranačkoj, policijskoj i pravosudnoj praksi; 4. vlastohlepljem motivisana identitetska manipulacija koja se reflektuje na demokratske, nacionalne i konfesionalne odnose, kao i sukobe u medijskoj i institucionalnoj sferi. Zbog svih ovih razloga, riješeni smo da se angažujemo u pravcu prevladavanja podjela, prvenstveno otklanjanjem socio-ekonomskih, političkih i pravnih uzroka koji su do njih doveli, ali i podsticanjem  dijaloga između reformatorski naklonjenih političkih, sindikalnih, nevladinih, nacionalnih i konfesionalnih lidera, kako bi se zajednički tražila principijelna, održiva i pravedna sistemska rješenja i gradilo društveno povjerenje. 

 

(8) Za ravnopravne i dobrosusjedske odnose i evropsku Crnu Goru

Crna Gora mora razvijati dobre, sadržajne i ravnopravne odnose sa svim zemljama, posebno sa svojim susjedima,  i pritom aktivno doprinositi politici mira, stabilnosti i međudržavnog povezivanja. Crna Gora treba da je posvećena integraciji u evropske i evro-atlanske strukture, jer je to najbolji put za njen prosperitet i bezbjednost. Vjerujemo u našu budućnost u okrilju zajednice ujedinjenih evropskih država, ali isto tako podržavamo ekonomsku i kulturnu reintegraciju i moralni oporavak bivšeg jugoslovenskog prostora. U konačnom, Crnoj Gori je mjesto među zemljama koje baštine srodnu civilizaciju, bliske društvene vrijednosti i antifašističko nasljeđe.